Rubriky
aerolinky

České aerolinie spustily Vánoční hru o letenky zdarma

logo ČSASoutěž probíhá v době od 24. 11. 2009 do 28. 12. 2009, výhrou je zpáteční letenka z Prahy do Londýna, Osla, Curychu, Hamburku, Říma, Paříže, Amsterdamu, Bruselu, Barcelony nebo Madridu podle vašeho vlastního výběru. Do soutěže se stačí zaregistrovat a následně zkusit v rámci jednoho pokusu najít tři stejné symboly dle pravidel soutěže. Princip soutěže spočívá v tom, že se po registraci ocitnete na virtuální palubě letadla, kde můžete z nabídky sedadel kliknout právě na tři libovolné sedačky a odkrýt tak symbol, který se na nich ukrývá. Sedačky, na které již někdo ze soutěžících klikl jsou modré a není možné na ně dále klikat, ostatní volné sedačky jsou červené.

Rubriky
letiště

Letiště Praha – vyhrajte týden parkování na letišti zdarma

Pravidla soutěže „Zúčastněte se soutěže s Letištěm Praha, a. s.,
a vyhrajte týden parkování na letišti zdarma! “
1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je akciová společnost Bison & Rose se sídlem
v Praze 6, Bělohorská 33, IČO: 25660004 DIČ: CZ 25660004 (dále jen „pořadatel“)
2. Technické zajištění: SMS servis poskytuje Erika a.s., Na Příkopě 9 – 11, Praha 1, 110 00.
(dále jen Provozovatel)
3. Soutěž bude probíhat na území České republiky od 1. 5. 2009 (00:01) do 31. 8. 2009. (23:59)
4. Princip a základní podmínky soutěže
4.1. Do soutěže se můžete zapojit, pokud pošlete prostřednictvím SMS zprávy odpověď na
hlasovací otázku:
Kolik krytých parkovišť mohou využít cestující přímo na Letišti Praha?
A. žádné, B. jedno, C. dvě
4.2. Soutěžní SMS musí být ve tvaru:
LP mezera ODPOVED (A, B nebo C) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA
(bez diakritiky) a odeslána na tel. číslo 900 06 09. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
Příklad SMS: LP_2_JAN_NOVAK_POLNI 7_ 411 00_ PRAHA (_označuje mezeru)
4.3. Do soutěže bude přijata pouze SMS začínající stanoveným klíčovým písmenem: LP
4.4. Z jednoho telefonního čísla se lze zapojit pouze maximálně 10x za období soutěže.
4.5. Adresa uvedená v SMS bude brána jako doručovací adresa pro případnou výhru.
5. Výherci a výhry v soutěži
5.1. Ze zaslaných SMS bude brána každá 100. (stá) SMS doručená v soutěžní období jako
výherní.
5.2. Soutěžní období je období od 1.5 (00:01) do 31.8.2009 (23:59).
5.3. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném
tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR
(např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslaných nikoli z území ČR a SMS
zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže, či SMS zprávy jinak nesplňující
podmínky soutěže. Pořadatel soutěže a Organizátor si vyhrazují právo konečného
posouzení zaslaných soutěžních SMS zpráv.
5.4. Nedoručení informativní zprávy ze strany technického správce znamená, že soutěžní
SMS zpráva soutěžícího nebyla pořadateli doručena. V případě zaslání SMS ve špatném
tvaru nebo s neplatným kódem dostane soutěžící SMS odpověď o neplatnosti zaslané
SMS zprávy.
5.5. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá
nárok výhru reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění
v hodnotě výhry.
Každý účastník může být vybrán pouze jednou za dobu trvání soutěže. V případě
opakované výhry bude výherce z dalšího výběru vyřazen a bude vybrán náhradní
výherce.
5.6. Pořadatel soutěže neodpovídá za případně vzniklou škodu spojenou s čerpáním výhry
výhercem. Dále Pořadatel neodpovídá za ztrátu zásilky s výhrou či její jiné poškození
v průběhu dopravy k výherci.
5.7. Rozeslání výher bude probíhat průběžně, nejpozději pak do 10. 9. 2009
6. Všeobecné podmínky
6.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným bydlištěm
na území České republiky, vždy však s doručovací adresou v ČR. V případě spotřebitelů
mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži,
tak pro případné převzetí výhry.
6.2. Každý účastník v soutěži uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese
bydliště a dalších údajů v registračním formuláři (dále jen „osobní údaje“), společnosti
Bison & Rose se sídlem v Praze 6, Bělohorská 33 zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 58926 souhlas se zpracováním
svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, předání
výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu
3 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném
rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob
pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této
soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas
odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona
č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je
opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Účastník dává bezplatný souhlas též
se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích
prostředcích a na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže
6.3. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci
a zároveň jsou ze soutěže vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci všech
partnerských společností, které se na přípravě a realizaci soutěže jakkoli podílejí.
6.4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této
soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
6.5. Pořadatel soutěže má výhradní právo definitivního rozhodnutí v případě sporných
záležitostí, s čímž účastník soutěže výslovně souhlasí.
6.6. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží
spojené. Provozovatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě,
že by takový účastník porušoval pravidla této soutěže, v rámci soutěže jednal v rozporu s
dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Provozovatele, anebo byl
z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by
vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze
Provozovateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3
pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Rozhodnutí Provozovatele o námitce je konečné.

logo Letiště PrahaLetiště Praha nabízí řidičům téměř 4.500 parkovacích míst. Plánujete-li v nejbližší době služeb některého z parkovišť Letiště Praha využít, můžete se zúčastnit jednoduché soutěže a parkovat celý týden zdarma.